Rekreační středisko Vítkovice

Informace o zpracování osobních údajů hostů

Informace o zpracování osobních údajů na základě návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů s účinností od 25. 5. 2018.

Správce osobních údajů: 

REKOCHEM s.r.o., 1.máje 260, Třinec, 73961, IČO: 25385941, DIČ: CZ25385941

Účel zpracování:

Ubytovací služby – právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma – jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné a není nutný souhlasu subjektu.

Rozsah zpracování nezbytně nutných osobních údajů subjektu:

Od tuzemských subjektů se zpracovávají následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • Datum narozeni / rodné číslo
 • adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, kterému je ubytování poskytnuto, (objednavateli).
 • doba ubytování
 • telefonní nebo elektronický kontakt

Pokud jde o cizince, je povinnost evidovat jejich osobní údaje v knize hostů stanovena ubytovateli § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Rozsah údajů zapisovaných do domovní knihy je tímto ustanovením vymezen takto:

 • jméno a příjmení ubytovaného cizince,
 • den, měsíc a rok narození,
 • státní občanství,
 • číslo cestovního dokladu,
 • číslo víza
 • počátek a konec ubytování.
 • telefonní nebo elektronický kontakt

Osobní údaje jsou zpracovány pouze k nezbytně nutným účelům vzniku smluvního vztahu dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (viz Obecné nařízení GDPR č. 6. odst. 1 písm. c) V žádném případě nejsou osobní údaje poskytované třetím stranám nebo pro marketingové účely. Údaje o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením. V elektronické formě adresa a telefonní a emailové kontakty jsou zabezpečeny heslem u správce osobních údajů.

Doba archivace: 

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou nebo maximálně po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů do knihy hostů.

Práva ubytovaného:

Host má právo na přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V Horní Bečva dne 1. 6. 2019

Martin Gloser
Vedoucí RS