UBYTOVACÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKREAČNÍ STŘEDISKO VÍTKOVICE

 • V RSV může být ubytován host, který je k ubytování řádně přihlášen. Za tím účelem musí předložit při ubytování platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas apod.).
 • RSV může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se neliší podstatně od potvrzení objednávky.
 • Pokoj je hostu rezervován do 17 hodin, není-li v objednávce uvedeno jinak.
 • Host užívá pokoj po dobu, jež si sjednal.
 • Nebyla-li ubytovací doba sjednána předem, odhlásí host pobyt nejpozději do 12. hodiny posledního dne ubytování a pokoj uvolní.
 • Host, který se ubytuje před 6. hodinou, uhradí ubytování za celou noc.
 • Host platí účet za ubytování a za poskytnutí služeb v souladu s ceníkem zpravidla při skončení pobytu, nejdéle však za jednotýdenní pobyt.
 • Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut i jiný pokoj, než ten,
  ve kterém byl ubytován.
 • RSV odpovídá jednak za věci vnesené hostem do hotelu, jednak za škodu na odložených věcech, pokud byly uloženy na místě k tomuto účelu vyhrazeném nebo tam, kde se obvykle
 • ukládají. Za peníze a cenné věci odpovídá hotel jen tehdy, převzal – li je do úschovy.
 • V pokoji nebo v jiných prostorách RSV nesmí host bez souhlasu vedení RSV provádět změny, opravy apod.
 • V objektu RSV, a zvláště v hotelových pokojích a chatkách, nesmí host používat vlastní elektrické spotřebiče vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně a nízkopříkonové spotřebiče k osobní spotřebě (nabíječky k mobilním telefonům, fotoaparátům, notebookům apod.)
 • Při odchodu z pokoje host uzavře okna, dveře a vodovodní uzávěry a klíč odevzdá v recepci nebo ve vrátnici.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých
  v hotelovém pokoji, chatkách a ostatních společenských prostorách.
 • Není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.
 • V době od 22:00 do 6:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 • Pro přijímání návštěv jsou vyhrazeny společenské místnosti RSV. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem vedení RSV.
 • Při vážném onemocnění nebo zranění hosta zajistí RSV lékařské ošetření, případně převoz
  do nemocnice.
 • Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách RSV se souhlasem vedení RSV.
 • Psi a jiné zvířata mají vstup zakázán do hlavní budovy RSV.
 • Poruší–li host závažným způsobem ubytovací řád, má vedení RSV právo smluvní poměr zrušit.
 • Za škody způsobené na majetku RSV odpovídá host podle platných předpisů.
 • V hlavní budově, chatkách a společenské budově je zakázáno kouření, elektronické cigarety
  a manipulovat s otevřeným ohněm.

Ubytovací podmínky

 • U pobytů je splatná finanční záloha ve výši 50% z ceny za objednané služby.
 • Termín uhrazení zálohy je do 14-ti dnů od objednání nebo dle domluvy.
 • Po přijetí zálohy posíláme zákazníkovi potvrzení rezervace.
 • Při zkrácení pobytu (pozdější nástup nebo dřívější odjezd) je účtována cena za ubytování v plné výši.
 • V červenci a srpnu upřednostňujeme týdenní pobyty (od soboty do soboty).
 • Nástup na ubytování je vždy od 14:00 hod. do 18:00 hod.
 • Ukončení pobytu je vždy do 10:00 hod.

Stornovací podmínky

 • Zrušení pobytu 32 a více dnů před příjezdem se záloha vrací zpět, účtován je rezervační poplatek ve výši 5000,- Kč.
 • Zrušení pobytu 16 – 30 dnů před příjezdem bude vráceno 50% z uhrazené zálohy.
 • Zrušení pobytu 15 a méně dnů před příjezdem se záloha nevrací.

V Horní Bečvě                                                                                       01.06.2019